Trombitás Tamás

festõ- és szobrászmûvész kiállítása


Kiscelli Múzeum - Templomtér
1996. augusztus 5 – szeptember 1.
Művei a Fővárosi Képtárban
A kiállítást rendezte: Fitz Péter
A katalógust szerkesztette: Fitz Péter
Elõszó: Fitz Péter
Fordította: Kozák Csaba
Katalógusterv: Trombitás Tamás
ISBN 963 7096 55 8
A katalógus megrendelhetõ: h13292guo@ella.huTrombitás Tamás a 80-as évek elejétõl az absztrakt geometrikus térképzés elkötelezettje grafikában, festészetben fémszobrászatban, fényplasztikában és mindezek összegzésében, az installációs tárgyegyüttesek létrehozásában. Trombitás Tamás: FK-KM, 1996 Ez a korszak relatíve nem kedvezett az ilyen irányú, eredetében végsõ soron a tradicionális avantgárd hagyományain alapuló mûvészetnek, hiszen egyértelmûen a világ a posztmodern megközelítése tûnt a korszerû és lehetséges iránynak. Trombitás valóságos, már érett eredményeket felmutató 80-as évek eleji munkái ezzel szemben kifejezetten a kutató, elemzõ neoavantgárd attitûdjét viselték magukon. Ez a kvázi korszerûtlenség és ugyanakkor következetesség mára már más jelentõséget kapott. A "leszármazási vonal" ha akarom, közvetlen a Kassák-féle képarchitekturáktól a hatvanas évek végi magyar geometrikus neoavantgárdon át mûvészünkig. Ennek azonban sokkal inkább a mûvészetrõl való  gondolkodás   és cselekvés módjában van jelentõsége, mint a közvetlenül kimutatható képi-megjelenítési-formai következményekben. A geometria és annak térbeli modulációi foglalkoztatják, a radikális geometrikusok ortodoxiája nélkül. Képein azóta is az egyszerû mértani idomok – hasábok, gúlák, kockák, kúpok –, a fõszereplõk; ezek tér- és síkbeli kapcsolatait jeleníti meg. Ábrázolási eszközei minimálisak: az "üres" síkba helyezi el a formákat, egy-egy kontúr határozza meg az idomokat, mégis virtuális teret teremt. Festészeti szempontból "szegény" a megjelenített látvány, ha nagyon szigorúan tekintjük, lényege nem is festészeti, hanem egy térbeli viszonyrendszer (lebegõ kúpok, hasábok, semmibe foszló kockák) kapcsolata a síkkal. Ez a minimalista közelítés a 80-as évek második felében, mikor az új festõiség a mindent lehengerlõ internacionális irány, legalábbis átor önbizalomra és kellõ mûvészi elszántságra utalt. Trombitás Tamás: Négy betű, 1995Ugyancsak a 80-as évek elejétõl foglalkozik a neonnal, mint festõi és térképzõ eszközzel. Maga a technikai elem végül is ismert, alkalmazása mégis reveláció Trombitás elõadásában. Fényinstallációk sorát készítette a 80-as évek derekán, természeti környezetben. A neon normális használata alapvetõen városi, (reklámfelirattól a belsõtéri discóvilágig), õ erdõn és mezõn állította fel geometrikus idomait neonból. Persze van kapcsolódási pontja a posztmodern ideákkal: erõteljes vonzódása a misztikus, történeti, kultikus vagy szimbolikus helyszínekhez. 1986-os Fényinstallációja elemben készült. A helyszín egy bronzkori régészeti ásatás. Az õsi bronzöntõ mûhely helyén az erdõben egy 2 x 2 méteres neonnégyzetet függesztett fel. Neonnnégyzet (1983) Három sík kapaszkodott össze: a valós természeti környezet (erdõ, fák); a civilizációs eredetû, technikai objektum (lila neonnégyzet); s az ismereti, tudati réteg (a régészeti helyszín, a bronzkor emberének munkahelyét feltáró ásatási gödör a szabályos földrétegekkel). A dokumentumfotó (másrészt ma ez a mû), csak nagyon keveset érzékeltet a kitüntetett szobrászi pillanatból, a misztikus és reális terek egyesülésébõl. A természet és geometrikus objekt sorozat másik kiemelkedõ példája a szénakazalt tartó valós karógúlák és a neongúlák kombinációja az alpesek alján ívelõ réten. A természetbe illeszkedõ formát megsokszorozta és titokzatos, elemelt, valósággal valóságon túli szférába tette át a rideg fénnyel pislákoló, teljesen valószínûtlen neongúláival. A mû igencsak zártkörû élmény volt, abban az értelemben, hogy mûködõ valóságában mintegy négy nézõje volt, a fotó és videódokumentáció pedig gyenge reprodukció, a valós hatást már valóban nem volt képes közvetíteni. Caput Mundi (1994/93) A neon szobor, ahol a geometriai test kontúrjait jelöli a fény, a 90-es években is tevékenységének egyik legfontosabb csomópontja. A 80-as évek második felétõl tárgyainak zömét fém és neon kombinációjú szobrok alkotják. Esztergált, maratott hasábok, kúpok, körök; fém, mûanyag, kõ, vaspor, durva és megmunkált (csiszolt, polírozott felületek) szinte tetszõleges természetességgel kapcsolódnak egymáshoz, s alkotnak geometrikus Trombitás Tamás: Betűk  szoborcsoportokat. Úgy, hogy közben megmarad az érzésünk, hogy a Bauhaus variábilis játékaival rokon tárgyakról van szó, melyeket szétszedhetünk, ezeregy új módon összerakhatunk. Ez az idõszak szorosan kapcsolódik a mûtörténet konstruktivista, szuprematista elõzményeihez. Másrészt annál sokkal szabadabb, érzelmesebb, ha szabad így fogalmazni geometriával kapcsolatban. A mértani idomokat gyakorta helyezi, mintegy kontrasztként, amorf fémreszelék, vagy szénporhalmok közepére, kombinálja fekete nylonfóliával, s ezzel feloldja a szögletes szobortestek rideg, természetenkívüli hatását. Mindezekhez folyamatosan társítja a fény elemét a neonidomok segítségével. A 90-es évektõl figyelme a betû, az írásjel felé fordult. Stilizált, végtelenül leegyszerûsített aranybetû jelenik meg kubusain. Mandala (1996) Ezek a misztikus, titokzatos írásjelek – hieroglifák, azok kalligráfiája nélkül – nagy igyekezettel ugyan, de olvashatóak, szavakká állnak össze, miközben információtartalmuk a mû szempontjából nem fontos. Az információ, amit az írás hordoz, szinte rejtjelezett, sokkal inkább vizuális közlést, mint tartalmi mondanivalót hordoz. A fény – neon –, a csillogás – az aranyfüst felület –, a spiritualitást jelképezi; míg a fémkockák, a vasreszelék a súlyos, földit jelenítik meg. Ugyanez a téma, a sötét és csillogó ellentétpárja táblaképein is megformálódik. Ebben a mûvészi programban az egyik legjelentõsebb az a nagyszabású installációja volt, amellyel az 1993-as Velencei Biennálé legjobb kiállításán, a La coesistenza dell' arte-n (A mûvészet együttélése) szerepelt. A négyzetre zárt aranybetû a szobrokon túl megjelenik a grafikákon és festményeken is, Trombitás mestere a mûfajközi vándorállapotoknak, kevés olyan magyar mûvészt lehet melléállítani aki ugyanazon gondolatának bármely mûtípusban ennyire azonos minõségben tud formát adni. Ráadásul szintetizáló alkat, így a különféle mûformákat igen gyakran fogja össze installációszerûen, egységesen rendezve be a mûvek számára adott teret.

kiállítási részlet a Fővárosi Képtárban

Fitz Péter


Copyright © BTM