Itt van elrejtve - Tóraszekrény-takarók

vissza


 
 
 

Fővárosi Képtár / Kiscelli Múzeum –  Templomtér
1997.szeptember 18–október 26.

A kiállítást rendezte: Tímár Éva és Mattyasovszky Péter    A zsidó vallási élet fontos kellékei a különféle funkciójú és változatos technikával készült textíliák. Ezek egy része az otthon végzendő szertartások tartozéka. Ilyenek a Peszah előtti nap estéjének lakomájával kapcsolatos szédertál-takarók; az elhunyt hozzátartozók halálozási évfordulóira emlékező „Jahrzeit-táblák”; a Jeruzsálem felé elmondandó imákhoz a lakás keleti falát kijelölő Mizrah-táblák; valamint a szombatesti ünnepi öltözékek. A textíliák másik nagy csoportját a zsinagógák berendezéséhez tartozó illetve az ott folyó szertartásokhoz szükséges tárgyak adják. A Tórát díszes köpeny fedi, az esküvői ceremónia külön e célra felállított sátor vagy baldahin, a hupá alatt zajlik, a belső tér díszítésére különféle terítők, takarók szolgálnak. Ezek közül méretével, míves kiképzésével és centrális elhelyezésével messze kiemelkedik a tóraszekrény-takaró vagy függöny. A Szentély elkészítésének parancsát és módját Mózes II. könyvének 25-30. fejezete tartalmazza, míg megépítésének történetét a II. könyv 35-40. fejezete írja le. Mindkét részben külön foglalkozik a sátort képező kárpitokkal és a tóraszekrény-takaró elődjét jelentő függöny elkészítésével is. Mózes II. 26. 31-33. (lásd még II. 36. 34-35.): „És csinálj függönyt, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű sodrott lenből; Kérubokkal, mestermunkával készítsétek azt. És tedd azt sittim-fából való, arannyal borított négy oszlopra, amelyeknek horgai aranyból legyenek, négy ezüst talpon. És tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját és az a függöny válassza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől.” Mózes II. könyve 40. fejezetének 21. versszaka már a hajlék elkészültéről tudósít: „Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.” Az így felállított szentély hordozható szerkezetű favázas sátor volt, nagy külső udvarral, ahol az égő áldozatok oltára állott. Maga a sátor két részre tagolódott; a szentélyre, ahol a kenyér asztala, a hétkarú gyertyatartó és az arannyal borított oltár volt, valamint a „Szentek Szent”-jére, ahol a frigyláda rejtekezett, benne a törvényeket - egyesek szerint magát az Istent - tartalmazó két kőtáblával. E két részt választotta el egymástól a négy oszlopra szerelt drágamívű függöny. Az első állandó templomot Jeruzsálemben Salamon király építteti fel megtartva a szent sátor hármas - udvar, szentély, Szentek Szentélye - tagolását. Az újkori zsinagóga a közösségi ima színtere, bár részben őrzi az eredeti „sátor” felépítését, elsősorban a liturgiai előírásoknak felel meg. Egyik kiemelkedő, térszervező része ma is az a hely, ahol őrzik a Tórát, Mózes öt könyvének pergamenre kézzel írott tekercseit. Ez rendszerint - Európában, így Magyarországon is - a belső keleti fal fülkéje, vagy az előtte oszlopok között kialakított szekrény, mindkét esetben néhány lépcsőfokkal megemelve. A fülkét vagy a szekrény ily módon kialakított helyét függöny; parochet takarja. A tóraszekrény-takarókat rendszerint a gyülekezet tehetősebb tagjai adományozták a zsinagógák számára. Jobbára téglalap alakúak, méretük elhelyezésüktől, a tóraszekrény nagyságától függ. Találunk közöttük teljes terjedelmében eredeti, egységes technikájú, nagy művészi gonddal és mesterségbeli tudással készített darabokat. Ezek közül néhánynak - ritka kivételként - készítője is megnevezhető. Tervezője még kevesebbnek ismert. Egyik ilyen a Dohány utcai Zsinagóga eredeti berendezésének darabjaként készült parochet, mely a templom építésze, Ludwig Förster elképzelését tükrözi. Az építészeti elemekkel ez esetben gondos egységben tartott tervezés is e textíliák jelentőségére utal. Máskor gyakori az előzőleg más célra készített és használt anyagok alkalmazása, különféle darabok kompilálása és applikálása; olykor remekművet eredményezve, olykor - szemmel láthatóan - ügyes asszonyok keze munkáját dicsérve. Alapanyaguk színes bársonyból, brokátból más néven lampaszból, néha szövött selyemből készül, de az is előfordul, hogy a legegyszerűbb textíliákat használják fel. Bizonyos ünnepeken; elsősorban a bűnbánó napokon, fehér alapú parochet rejti a tóraszekrényt. Hímzéstechnikájuk igen változatos; az egyszerűbb textileken zsinórvarrás és lapos hímzés látható len és selyem fonalból, a gazdagabban díszítetteken fém és aranyszálas féldomborműves hímzést alkalmaznak. A tórakoronát és az oroszlánokat gyakran „szoborszerűen” alátömik, nemes anyaggal vonják be, majd hímzéssel, flitterrel, gyöngyökkel és ékkövekkel varrják ki. Egyes darabokon a történeti Magyarországra jellemző úgynevezett „úri hímzést” is felfedezhetjük. A kárpitok felépítése, bár időben némileg módosul, nagyjából állandó. Általában a vallási jelképeket, szimbólumokat és feliratokat tartalmazó tükröt ornamentális díszítésű keretelés övezi. A XVIII. században az ornamentika elburjánzik, túlsúlyra jut; a XIX. században néha elütő egyszínű keret veszi körül a drapériát. A takarókon használt jelképek mind a valláshoz illetve a zsidó nép történetéhez kapcsolódnak. Leggyakoribb középen a tükör felső részében elhelyezett korona - ez esetben a Tóra koronája, melyet két, oldalról ágaskodó - Juda törzsét szimbolizáló - oroszlán tart. Alattuk egy-egy oszlop (jobb oldalon Jáhin, balra pedig Boáz nevezetű), idézi fel Salamon király Szentélyének emlékét. Az oszlopokat olykor szőlővessző fonja körül, talán az ősi Kánaán termékenységére és Jákob nemzetségére utalva. A két oroszlán tarthatja Isten és a zsidó nép szövetségének - esetleg a törvények kezdő szavaival díszített - kettős kőtábláját is. Ilyenkor a tóra korona gyakran a táblák fölé kerül, vagy a parochet felfüggesztését elfedő keskeny drapéria rátétet díszíti. Sokszor szerepel még az ujjait jellegzetes elrendezésben tartó, áldást osztó kohanita kéz, annak a kohanita törzsbéli férfinak a keze, aki mint az első főpap, Áron leszármazottja jogosult volt a jeruzsálemi ősi Szentélyben a papi teendők ellátására. Vagy az áldás osztása előtt a kohanita kezére vizet öntő, a Lévi törzsből való levita szentély körüli szolgálataira emlékeztető kancsó tűnik fel jelképként. Gyakori a szarvas is a naftáli törzs jelképe; a gyorsaságot szimbolizálja. A fűzfa vagy vesszőnyalábja kettős tartalmával - egyrészt a gyász jelképeként, másrészt az újrasarjadás képességével - a bűnbocsánat lehetőségét hozza el a hívőknek. A pálmaág, mint a sátrak ünnepére készített csokor egyik alkotóeleme az Istennek és az életnek való hódolat jelképe. Végül, de koránt sem teljességre törekedve ki kell még emelni a Dávid csillagot, a zsidók ősi jelképét, melynek eredete valószínűleg Babilonra nyúlik vissza. A két egymásra helyezett, de egymástól 180 fokkal elfordított egyenlő oldalú háromszög hat ágával utal Isten mindenek feletti uralmára; hatalma kiterjed fentre és lentre, és a világ mind a négy égtájára. Mások szerint Dávid pajzsaként a nagy király hat kiváló tulajdonságát jelképezi. A vallási jelképeken és az ornamentikán kívül e függönyöket még hímzett és kivarrt, esetleg különféle anyagból applikált héber-, néha latinbetűkből álló feliratok is díszítik. Rendszerint az adományozó nevét, az adományozás évét és az ajándékozás okát (leggyakrabban elvesztett szeretteik emlékének ajánlva) tudatják velünk, megtoldva olykor egy-egy bibliai idézettel. Általában sem a jelképeknél, sem a díszítéseknél nem találhatunk olyan motívumokat, melyek egy adott országra, vagy területre lennének jellemzőek, így származási helyükre is csak e szövegek alapján következtethetünk. Viszont a takarók keletkezési idejére a textilen szereplő évszám sokszor csak készülésük legvégső időpontjaként vonatkoztatható, hisz a feliratok igen gyakran, utólag egy már korábban feldíszített kárpitra kerülnek. Így koruk meghatározásában elsődleges szerepe a különféle anyagok és alkalmazott technikák tüzetes vizsgálatának és a díszítő motívumok stíluskritikai elemzésének lehet.
vissza

Copyright © BTM