Stuiber Zsuzsa

emlékkiállítása


 
In memoriam Stuiber Zsuzsa
(1944–1999)

1944-ben született Budapesten. Gimnáziumi tanulmányai után két évig a Mûszaki Egyetem hallgatója volt, építészmérnöknek készült, majd elbúcsúzott az építészet nehézkedési erõnek alávetett világától. Rajzoló, festõ, tárgyalkotó mûvész lett belõle, akinek érzékeny, pillanatélményeket rögzítõ, érzelmekkel telített világa beleillett a hetvenes évek vége, nyolcvanas évek eleje új szenzibilitásának (Hegyi Lóránd felismerése) definiált kategóriájába. Olyan alkotó volt, aki nem törekedett, hogy személyével, alkotásaival feltûnjön, látványos sikereket érjen el, hanem inkább beállt a sorba kortársai közé, valóságos „szellemi kommunák” tagja lett, s azon a nyelven formálta meg egyszerû, nagyon személyes mondanivalóit, amelyen

az általa nagyon tisztelt elõdei és kortársai is szóltak. Ugyanakkor szûkebb kört vont köré a gyermeki látásmód, amelyet maradéktalanul elfogadott és magáénak érzett. Mesekönyveket illusztrált olykor (Bodza anyóka, Móra Kiadó, 1978; Tarbay Ede: A kisróka, Móra Kiadó, 1980), rajzolt a korszak gyermekújságjába, a Dörmögõ Dömötörbe. Általában azokat a legfontosabb tárgyakat, motívumokat rajzolta, festette, melyek minden gyermekrajzon megjelennek: házat, madarat, hegyet, mesebeli állatokat, kisgyereket, anyát, apát, virágokat. Amikor barátainak, vagy magának rajzolt, akkor is úgy úszott be a kép terébe a ház, a kerítés, a gyerek, a sárkány, a felhõ vagy a templom, mint papírból kivágott, egymáshoz közelített, egymáshoz rendelt meseszereplõ egy sokak által ismert történetbõl. Festményei elvontabbak, mondhatnánk úgy is: alak- és tájkép–absztrakciók, melyeken jellé formálódik egy-egy szereplõ, de megjelennek  montírozott fényképek, máskor valódi jelek, betûk is, például az Alfa és az Omega, melyek nem kisebb dologra, mint a Mindenhatóra utalnak.
Stuiber Zsuzsa tiszta, egyszerû vonalakkal rajzolt, a lerajzolt tárgyat, motívumot olykor apró vonalak sûrûjével tapogatta le, éreztette gömbölyûségét, fényteli vagy árnyékos részeit. Rajzain a bevonalkázott háttér rétegek és a bevonalkázás más módszerével kerekített formák lebegnek, szállnak, belsõ és külsõ történések összefüggéseit érzékeltetik. Stuiber Zsuzsa mûvészetébõl hiányzik a magány megszemélyesítése, 1985-ben készült önarcképén például saját arca felett szivárványként (erre utal a cím is: Szivárvány önarckép) megjelenik egy másik arc. Más rajzain érkezésébõl legalább háromalakos felvonulás lesz, s gyermekien, de nagyon komolyan úgy jellemez családi összetartozást, hogy férfibõl, asszonyból valóban egy test lesz, valami óriási gömböc, amelyben egy harmadik kis test is elfér. A rajzokat és festményeket nézve  eszünkbe juthat egy régen megjelent kitûnõ könyv, a régi Corvina kiadótól: Karátson Gábor Miért fest az ember? címû könyve, mely a gyermeki természet-megfigyelésbõl indul ki, s a gyermekéhez hasonló, egyszerû látásmódok tökéletességét dicséri. Stuiber Zsuzsa egész mûvészi pályáján olyan természet- és emberszemléletet képvisel, amelyet például nem kisebb mester, mint Paul Klee tanított a Bauhausban. Ebben a vonal, a mozgás, a történések törvényeinek fürkészése tõmondatokhoz vagy egyszerû bõvített mondatokhoz hasonlítható módszerekkel történik.
 
 

Stuiber Zsuzsa a kortárs irodalomban is talált magának szellemi példaképet: Bohumil Hrabal minden közösséghez bátran simuló írói életmûvében. Kevés verbális közlést nyújtó mûvészetében Stuiber Zsuzsa Hrabalt – tudomásunk szerint –  kétszer is idézi. Az egyik egy kisméretû objekt, kicsit bizonytalan tagadó mondatot ismétel: „Nincs senkim Prágában.” A magyar képzõmûvésztõl ez valószínûbb kijelentés, mint az írótól, a másik viszont olyan mondat, amelyben éppen az ellenkezõjét állítja az író, gondolatai érzései teljesen azonosulnak az átlag cseh kisember gondolataival és érzéseivel:  „Nem is tudom, mely gondolatok a sajátjaim és melyiket olvastam valahonnan, így aztán ez alatt a harmincöt év alatt összefonódtam önmagammal és a körülöttem lévõ világgal.” Ezt a mondatot Stuiber Zsuzsa egy fekete alapra fehérrel és sötétkékkel rajzolt sorozat egyik rajzára írta, mely 1986-ban a Rózsa Ferenc Mûvelõdési Házban volt kiállítva. A kisméretû rajzokon geometriai ábrákból kerítés, házforma, emberfej, virág kerekedik. A felirat azon a rajzon van elhelyezve, ahol nagy önarcmás utal az alkotóra, aki maga is azonosítja magát az író gondolatával. A kiállítás helye jelzi azokat az egykorú lehetõségeket, ahol újat formáló kis és nagy mûvészeknek a nyolcvanas években még volt alkalmuk bemutatkozni az e helyeket látogató igényes közönségnek.


 


Stuiber Zsuzsa mindenekelõtt rajzoló volt, akinek fõ eleme a vonal, de tudott színrétegekkel borítani felületeket, festeni végtelen finom szürkéket és harsogó színfoltokat, festett portrét, tájat, jelenetet s elvont alakzatokat. Életében kevés írás jelent meg róla, de ami megjelent, mûvészetémappa-kiállítás, amelyen mûvészek sora Tatlin tornyát ünnepelte a Mini Galériában. Stuiber Zsuzsa kedves minikonceptet rajzolt, egymás fejére telepedett csörgõsipkás bohócokkal, akik közül a legmagasabb már apró rovarnál is kisebbnek látszik. Ezen a rajzon jelen van az az árnyalatnyi irónia, mely olykor más mûvein is rejtõzködik.
Stuiber Zsuzsa ösztönös módon, asszonyi módszerekkel fogalmazta meg alkotásait. Nem hagyott maga után számban nagy életmûvet, nem is ért rá, hiszen nem egyedül mûvészettel foglalkozott. Dolgozott, fõzött, gyereket cipelt, hegyre kapaszkodott. Mátyus Aliz írta róla szépen: „Mindig csak annyit kellett cipelnie, amennyit elbírt.”
Ez a kis emlékkiállítás a zöld kályha mellett talán kezdete lehet egy sokak számára fontos emlékezésnek, s munkássága feldolgozásának.
Szabó Júlia
 
 


Copyright © BTM     Utolsó módosítás: 2000. 11. 30.