POLGÁR RÓZSA GOBELINJEI
 Vannak fontos mûvészek. Mûfajtól, kortól, helyszíntõl független, szabad szellemek, akiknek szinte minden rezdülésük, minden gesztusuk, összes tevékenységük figyelemre méltó. Ilyen Polgár Rózsa is. Állításom nem túlzás, hiszen Polgár Rózsa a '70-es évek új textiles mozgalmában úgy vett részt, hogy lényegében nem is volt idehaza, nem tudott résztvenni az "aranykor" kiállításain, vitáin, nem járt alkotómûhelyeiben; mégis, mûveivel termékeny részese volt a megújulásnak.
 1967-ben végzett a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola szövött kárpit és gobelin szakán, de az élet úgy hozta, hogy pályája elején más területen dolgozott: selyemfestéssel foglalkozott. A színházi munka, jelmezek, kellékek tervezése nemcsak technikai tapasztalatokkal gazdagította, de formai, témabeli tanulságokat is hozott. A hetvenes évek végén visszatért a szövéshez, a gobelinhez, a textilmûvészet legnemesebb formájához. Téma, technika és koncepció az elsõ munkáktól fogva mindig szorosan összefüggõ elemek Polgár Rózsánál: majd minden alkotása személyes érzelmekkel felruházott hétköznapi tárgy átemelése a gobelin luxus-mûfajába.
 Számára is a hetvenes évek volt a kísérlet szakasza, a formák felbontásáé, míg az évtized végétõl megkezdte az elemek újraillesztését, a dolgok összerakását. A selyemfestés megtanította a drapéria ábrázolás minden lehetõségére, majd ezeket a tanulságokat  átvitte, alkalmazta a kárpit mûfajában is. A gobelin, a szövés tökélye, mindig is vonzó terület volt a drapéria megjelenítésére. A történeti kárpitok alapos tanulmányozása bárkit meggyõzhet arról, hogy mennyire alkalmas ez a mûforma a redõk, ráncolatok gazdag fény-árnyék hatásainak ábrázolására. Polgár Rózsa szövésein újraéled ez a reneszánsztól kezdve folyamatosan élõ, fejlõdõ megjelenítési forma, feldúsulva azokkal a tapasztalatokkal, melyet a selyemfestés illuzionista technikája hozott.
 Ha megkíséreljük felfejteni tárgyainak mûvészi hatását - már amennyire ezt vizuális mûalkotások esetében sikeresen lehet verbalizálni -, nyilvánvaló, hogy érzelem, gondolat és technika kényes egyensúlyáról van szó. Kiemel egy személyes kötõdésû tárgyat eredeti mivoltából - megszövi - és ezzel új összefüggésrendszert teremt a tárgy köré. Katonapokróca 1945-bõl egy létezõ, durva haditakaró. A megszövött mû (összetekerve,  a felcsavart hengerforma árnyékaival, leltári számmal, golyóütötte lyukkal és ugyanakkor más léptékével, a gyapjú nemességével) elemelkedik a prózai, hétköznapi, kicsit megviselt eredeti tárgytól és nézõjének valami egészen lenyûgözõ egyértelmûséggel a második világháborúról szól. A bombázásról, az egyetlen megmaradt tárgyról, az összedõlt otthonról, a védtelenségrõl.
 Hasonlóan felfejthetõ bármelyik mûve. Az esernyõ amelynek képfelülete egy hosszan elnyújtott téglaalak (67 x 220 cm), az elõszobai falifogasok textiljének formájára emlékeztet. Kalapos, felöltõs férfi és egy kisgyermek távolodik tõlünk, borongós, semmibeveszõ térben. A földre leomló kárpit bal sarkába, tökéletesen térhatásúan megjelenítve, - árnyékaival, redõivel - egy ottfelejtett esernyõt szõtt Polgár Rózsa. Tökéletes emlékmû. Az eltávozott apa, a soha vissza nem térõ családtag emléke. A tárgyak megmaradnak, az emberek elmennek.
 A személyes múlt, a lényegi kötõdések fontossága, vállalása és folyamatos jelenléte fontos alkotóelem Polgár Rózsa mûvészetének. Mûvek során fellelhetõ ez a gondolat, a gyökerek, a fundamentum keresése, felismerése és hangsúlyozása. A Mellényke, a Fontos kis zsebkendõ, a Gyermektakaró, a Vándortarisznya és társaik mind ebbe a sorba tartoznak. Sejtésem szerint igen meghatározó életélményt jelenthetett, hogy a mûvész sokat élt Magyarországtól távol, és a kötõdések fontossága, a jelenlét, jelen nem lét szerepe felértékelõdött, s tudatossá vált.
 Nem szerencsés vizuális mûalkotások esetében irodalmi fogalmakat használni, mégis kénytelen vagyok Polgár Rózsa mûvei esetében a "költõi" fogalmát alkalmazni. Az a, lényegében minden alkotására jellemzõ tulajdonság, hogy a gobelin luxus-mûfajával kifejezetten prózai, hétköznapi tárgyakat jelenít meg, kétség kívül disszonanciát teremt. De ez csupán elemzés, végiggondolás során felfedezhetõ ellentmondás, mert a gyakorlatban, - a mû szemléltekor ez a disszonancia maga a költészet. Ahogy az önmagában jelentéktelen és jelentéstelen tárgy - ablak, zsebkendõ, vizes rongy, porkóc, kendõ, könyv, kenyér, a sor folytatható -, értelmet, érzelmet és jelentés kap, az valóban költészet. Nem irodalmias, éppen ellenkezõen képi értelemben történik mindez. Polgár Rózsa gobelinjeit nézve úgy érzem, a poézis illó és megfelelõ kifejezés.
 Az ablakok címû, két különálló, de összetartozó kárpitból álló mû remek jellemzõje ennek a gondolatnak. Az egyik egy nyitott ablak - szép szabályos, modern, tán hõszigetelt, vákuumos, alumínium keretes, svájci ablak, - félig kinyitva, s bárányfelhõk áradnak be rajta. A másik, a szomszédé, ugyanilyen, csak zárva és a redõnyei is leengedve. A redõny lamellái mögött tükör, amelyben ki-ki saját befeléfordultságát szemlélheti. Pazar az allegória, kitûnõ a megvalósítás, poétikus a világról szóló jellemábrázolás. Hatásában pedig szürreális, látomás-szerû, talán a gobelin nemessége és a téma prózaisága miatt. Ugyanez a festészetben negédesnek hatna, itt drámai.
 Fellelhetõ a mûvek sorában egy elvontabb vonulat is: ezek az alkotások a textillel, mint meghatározó alapelemmel vannak kapcsolatban. Ebbe a sorba tartoznak a rafináltan redõzött drapéria ábrázolások, a különféle szalagok, "vizes rongyok", fontos kis zsebkendõk, anyagminták, gombolyagok, melyek egyrészt magánvalójukban jelennek meg, másrészt mindegyikük egy-egy technikai bravúr. Számomra logikus következménye ennek a sornak a legújabb munka, a "Szakadás", amely egy semmibe veszõ, szmogosan vibráló, moebius szalag, melynek hiányzó részét tudatunk egészíti ki.
 Polgár Rózsa mûvészete remek példája a gobelin függetlenségének, annak, hogy egy mûfaj hogyan más - technikájában, kifejezési eszközeiben és hatásaiban - hogyan korszerû, dacára a tradícióknak, vagy tán pontosan azért, mert ezekre építi modernségét. Ez a modernitás pedig idõtálló, értékõrzõ és teremtõ.

      Fitz Péter

 

Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2001. február 23.