Lois Viktor


 

 Lois Viktor hangos gépeket készít, valóságos hangszereket, amelyek formája és hangja a harmóniát keresi, és amelyekkel néha koncertet is ad.
Nagy leleményességgel és az egyesítés kifinomult mûvészetével használ fel újra alkatrészeket és a fogyasztói társadalom fel nem használt salakját. Hétköznapi vagy érdekesség nélküli  tárgyak életét hosszabbítja meg azáltal, hogy azokat a szépbe, a váratlanba és a csodába építi be. Félig állat, félig gép szobrai teljes mértékben személyek, újra feltalálja, a szó elsõdleges értelmében, a hangok, a tér és az idõ közötti, egyidejüleg az alkotáshoz füzõdõ kapcsolatot. Öt érzékszervünket ingerli, hívja, mozgósítja a varázslatra, amely hosszú ideig talány marad. Gótikus együtteshez hasonló zenei eszköz létrehozására képes, egy eljövendõ vallás elõzményeként vagy csak egyszerüen egy ünnepi találkozó kieszelésére, inkább zenegép, mint szobor, inkább álmodozó mint realista, a forma és a hang, a rögtönzés és a fegyelem, a váratlan és az ismerõs kibékítését ajánlja. Ilymódon mintegy 135 különféle hangszert készített, ütõ-, fúvós és rezgõ (rezonanciás) hangszereket, amelyek mindegyike, a formát nem öltõ rokonságon belül, önálló életet él. 1980-ban zenei festményekkel kezdte, melyeket az 1986-ban készített jármûvek, body-building gépek követték, majd a szobor-zenekar megalkotásával folytatta.
Lois Viktor, aki bizonyára szorong az emberi kapcsolatok mind nagyobb elsivárosodása miatt, az egyetemesség álmától szorítóba fogott, az alkotói meghittség szükségétõl hajtott marginális mûvész. Üzenete folytonos kérdés: Miért nem mûködnek az emberi kapcsolatok? Miért zárkózik az ember a közléstelenségbe? Nem az emberi magatartás megértésének kísérletét  kínálja, nem az elhajlásokra, szélsõségekre, züllésre keres választ, hanem megható nosztalgiával az abszurditást fedi fel. Olyan világ után vágyakozik, ahol a zene általános nyelvvé válik. 
Lois Viktor, aki egy olyan világban keresi helyét, amelyben a nehézkedés törvénye bénítónak, meddõvé tevõnek, kiúttalannak tûnik számára, – egyszerre szenvedi a “kommunizmus” és a fogyasztói társadalom sikereit és tévelygéseit. Az álomkert, amit létrehoz, hasonló ahhoz, mint amikor az állandóan jelenlévõ légszennyezésben nagy lélegzethez jutunk a tiszta levegõbõl. Védelmezi a  tárgyak „fogyasztási” áramkörétõl független kultúráját. Korunkat az én kultúrája és a fizikai erõ korszakának érzi, amelyben az uralkodó ideál a mások gyengeségébõl táplálkozó erõ.
Az alkalmazott technikai eljárások jól példázzák azokat a különbözõ konfliktusokat, amelyekkel az egymással kibékithetetlen anyagok, a fa és a fém zenei értelemben vett összehangolására tett kísérletei során szembesül. A fa mindig élõ természetes, élettani anyag marad, míg a fém sokkal merevebb és ingatag. Tanító mûvészetre törekszik, olyan alkotómunkára, amely humorral szólít meg, amely valamennyiünkben felébreszti a kritikai érzéket, beavat, és amely a változásra invitál. „Amikor az ember rájön arra, hogy nem örökéletü, kölcsönhatásokat idéz elõ, hoz létre, és fõként  felélénkül, hogy minél jelentõsebb szereplõvé váljon.” Lois Viktor úgy gondolja, hogy „Minden emberi cselekedetnek következményei vannak, és gépeimnek az a céljuk, hogy megmutassák a tett és a következmények közötti az utat.”
Tanító szeretne lenni, reméli, hogy változást tud elõidézni, felszabadítani egy elfogadhatóbb életteret. Nem esztétikus tárgyakat kíván teremteni, a látogatók kellemes benyomása sem célja, – zavarni akar, megszólítani, – az ember és tárgy közötti kapcsolat változását óhajtja. Mintha sürgetné õt a satnyuló élet. Szerinte a tárgy rendeltetésétõl eltérõ felhasználása megnöveli a világhoz füzõdõ viszony lehetõségeit és egyetemessé teszi azt. A mosógép dobja tam-tam lesz. Az írógép billentyûzete szaxofonná alakul, a kerékpárváz gordonkává, a kerékpár csemballóvá. Úgy tûnik, ambicíóinak, utópiáinak mércéjét magasra helyezte: megmenteni a régi tárgyak kultúráját, hódolni a tárgyak alázatának és nagylelkûségének, kibékíteni az embert saját létével, a túlélésbõl átlépni az átélésbe.Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2002. január 15.