Klimó Károly:  Rátekintek, hogy megemlékezzem
(2001, farost, plexi, vegyes technika, 150 x 250 cm) Klimó munkássága összekapcsolható ugyan az informel hatásával, de nem elsõsorban stiláris értelemben, hanem sokkal inkább a festõi gesztusok, anyagok és színek használatának szellemi rokonsága terén. Egyaránt kedveli a bonyolult képfelépítést és a kihagyásokra épülõ, szinte csak egy-egy gesztusból megteremtett „üres” képet is. Az érzéki festészet számára nem csupán a spontán festõi gesztust jelenti, hanem annak kiérlelt, megfontolt, tudatos, szinte tervezett megkomponálását is. A nagy, homogén, majd széttöredezõ színfelületekre íródik rá egy-egy vezérmotívum: geometriai vagy amorf forma, kalligrafikus jel. Ezek a jelek csak távolról utalnak archaizáló, prehistorikus rajzokra, mégis, sok esetben a képen nem is jelenlévõ figurális motívumokat idéznek fel a nézõben. Színfelületei hullámzóak, a vakolatszerûen vastag, dús rétegek váltakoznak a csak jelzésnyi, áttetszõ festék és színrétegekkel. Elõszeretettel alkalmaz súlyos színeket: a fekete, vörös, mélykék, arany, fehér, transzcendens mélységet kölcsönöz képeinek.

 Legújabb képe, mely címében is a bibliai üzentet hordozza, rendkívüli természetességgel illeszkedik az életmû folyamába. Hatalmas, mattfeketén üres háttérmezõ elõtt, a kép közepén hatalmas szem tekint a nézõre. A kifejezetten szuggesztív szem az üres, sötét térbõl szigorúan, mindentlátón néz reánk, pillantása elõl nincs kitérés. A szemhéjak mintegy arasznyira kiemelkednek a képsíkból, a térbe emelve, applikálva a háttérre, miközben a szemgolyó is egy külön farostlemezre festett, de ez a térben hátrébb, a képfelületre helyezve fekszik, így különös, hármas térrend jön létre a kompozíció középpontjában. Az egész mûvet egy plexi védi, ami a prózai, gyakorlati feladatán túl látvány-funkcióval is felruházott elem: ugyanis határozottan tükrözõdik. Ettõl a mû szemlélõje és a külvilág is a mû szerves része lesz: a szem minket néz és mi is látszunk – tükörkép gyanánt –  a képen. Ettõl a tudatos és tervezett hatástól az egyébként minimális festõi eszközökkel létrehozott kompozíció zavarbaejtõen összetett lesz, látványrendje az állandóság mellett a változást is folyamatosan magába foglalja, az esetleges látvány is a kép része lett.
  A szemhéjakat négy elembõl rakta össze a mûvész. A felsõ kettõ uralkodó színe a vörös és variációi, míg az alsó, ívelõdõ képpáron a szürkék vegyülnek a vörösökkel, s ettõl a színeloszlástól a tér mélysége még erõteljesebb. A szemgolyó tükrében is a külvilág jelenik meg, megfestve, ezzel a teljes kép visszatükrözõ hatása szinte megkettõzõdik.
 A sötét képháttér felsõ részén krétafelirat a kép címével: Rátekintek, hogy megemlékezzem szöveggel. Közelebbrõl nézve kiderül, hogy a szöveg egyszer már fel volt írva, majd letörölve – lehet, hogy egy másik, hamis üzenet volt ott – és felülírva a helyes intencióval. Az egész képi szituáció az iskolai feketetábla, krétafelirat, tudás, hibás tudás, törlés, javítás érzetét kelti.
 A minimális eszközök, egyszerû formák és alapvetõ színek rendszere mégis rendkívül összetett és sokrétû képi hatás megteremtésére képes. Klimó mûvészetének ez egyik erõssége, hogy az analízis nem képes képteremtõ hatásainak megfejtésére, pontosabban az elemzés nem tudja felfedni, érzékeltetni a megformált látvány sokrétegûségét és gazdagságát.
 A közelhozás és eltávolítás Klimó kedvelt atmoszféra-teremtõ eszköze. A kompozíció középpontjában elhelyezett szemgolyó szuggesztív varázsát úgy ellenpontozza – oldja fel, teszi elviselhetõvé –, hogy egy könnyed krétanégyzettel körülhatárolja. Ezzel a „nem odavaló” firkával tulajdonképpen egy finom kérdõjelet, egy leheletnyi távolságtartást visz az egész képi történetbe.
 A mindentlátó, mindent követõ, mindenütt jelenlévõ szem, valamint a világ és annak folyvást múlandó tükrözõdése Klimó témája. Ezt a harmóniát rendkívül finom és minimális eszközökkel termtette meg, gondosan egyensúlyozva a lényeges és lényegtelen, a színes és sötét, a hívalkodó és szerény ellentétpárjai között.
 A hitbéli összefüggésen túl a kép egy nagyon aktuális és a jelenben létezõ gondolatot is hordoz: a mindenki megfigyelt, számon- és nyilvántartott állapot nyomasztó, hétköznapi valóságát.
 

Fitz Péter


Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2001. február 23.