Képzeletbeli tájképekDévényi Mónika festõi pályafutása a 80-as évek derekán kezdõdött, abban az idõszakban, amikor úgy látszott, a festészet visszatért mindörökre, a festõiség érvényessége mindenható, hívják akár újfestészetnek, új érzékenységnek, posztmodernnek. A neovantgárd mindenestre lezáródott, s vele a konceptualitás is háttérbe szorult. Dévényi még fõiskolás  volt –  mestere a kitûnõ Kokas Ignác, akinek keze alól a mai festészet számtalan remek alkotója került ki –, amikor résztvett Lakner László nyári mesterkurzusán. Az  õ tanácsára  kereste meg  Lossonczy Tamást, aki az Európai Iskola talán legerõteljesebb mûvésze a 40-es években, s Dévényi számára úgy tûnik, akkor a legérvényesebb mester volt. Ez a fajta kontinuitás-féle sajnos a magyar mûvészet "meg-megszakadó történetében" nem túlságosan gyakori, mûvészeti elvek, mûetikai felfogások, meghatározó szemléletek folyamatosság nagyon ritka. A követõ generációk általában lázadók és nem használják fel az elõzményeket, nem kapcsolódnak az elõzõ kor, korok mestereihez. Nem gondolok itt mester–tanítvány viszonyra, csak szellemi kapcsolódásra, és ez Dévényi esetében tetten érhetõ.
 A 80-as évek második felében találkozott Chesslay Györggyel, s ennek eredménye számos közös munka lett: együtt festettek képeket, ami semmiképp nem szokványos forma.
A 80-as évek végétõl már jól meghatározható arcot kapott festészete, az a fajta absztrakció, amelyben fel-fellelhetõ az alapmotívum egy-egy töredéke, figura, tájelem. A képek expresszív lendületûek, hangulatukban pedig kissé szürreálisak: tájak, tájtöredékek, mitologizáló témák. Az 1989-ben festett Arthemis hosszú, keskeny vásznán mély tónusokkal megjelenített lombháttér elõtt zajlik a jelenet, amely persze alig észlelhetõ, inkább csak tudott. Villámszerû forma ível át a középmezõn, s a szereplõk mind igen expresszíven elnagyoltak.
 Az évtizedfordulón vásznai egyre telítettebb filozófikus gondolatokat tükröznek, transzcendens terek jelentek meg a képfelületeken. A többrétegû képsíkokra nagyon kiemelt motívumformák – háromszög, kúp, különféle forgástestek – íródtak, mint például a Bóra (1990), vagy a Noli me tangere (1991) vásznain. Az olaj- és vegyestechnikával felrakott festékrétegek széles, szinte brutális ecsetvonásokkal tagoltak, a fõmotívumok uralkodnak a hátterek sötéten kavargó felületén. Ennek a képalkotási felfogásnak talán legkiemelkedõbb darabja az 1991-ben festett A törés szabálya címû képe. Barnás, okkeros, rendkívül sok árnyalatot rejtõ, nagyon érzéki felületen a képmezõ jobb középsõ-felsõ harmadán egy fekete kalligrafikus szemüveg–szemafor–olló forma tör át. Félig az okkermezõ mögé búvik, de mégis õ van elõtérben. 
 Ugyanebben az idõben a festészetnek egy különös formáját is gyakorolja, a gobelint. Nem festékkel és ecsettel festõi képet készíteni mindig rendkívüli kihívás, a Belgrádi gobelinek és a Hasadó víz sorozata ennek akart megfelelni. A hagyományos franciagobelin technikáját félsoros emeléssekkel törte meg, amely a festõi tónushatást növelte.
 A 90-es évek közepén rendkívül termékeny szakasz következik mûvészetében: kis és nagyméretû vásznak kerülnek ki keze alól, mind elvonatkoztatott tájképek. A képépítés elve hasonló a korábbiakhoz: nagyon expresszív, s általában sötét háttér elõtt aranyló nagymotívum-rendszer. Ezt a sort talán az 1993-as Mély indítja, ide sorolható a Szoborról – kép (1995), vagy a Régi érzés (1995) is. Ez utóbbi szinte mintapéldánya Dévényi képszerkesztési elveinek, a sötét tónusú háttér horizont-szerûen kettéosztott, a felsõ, az "ég" mélykék, az alsó, a "föld" barnás. A háttér elõtti rétegben lebeg két mértani forma (háromszög és egy csonkított négyzet) igen részletgazdagon megfestett felülettel. A kompozíció középrészét két egymást keresztezõ arany-vörös-kék kéve (üstököscsóva) uralja. Ugyanennek az idõszaknak a terméséhez tartozik a kis képek sora is: az Energia, a Fekete madarak éneke, vagy a Csoda földje. A Vízen táncoló (1995) segítségével érthetõ meg a legkönnyebben ez a sorozat (ami természetesen nem összefüggõ sort jelent): a komor, pasztózusan festett hátteret brutálisan töri szét egy csonkított csúcsú háromszög, amely igen részlet- és színgazdag, vonalasan felépített. A szálkás fehér ecsetvonások keresztirányú aranyvonalakkal és vörös festékpontokkal, felsejlõ kékekkel (vonalakkal és csorgásokkal) ötvözõdnek. Az átlátszóság–átláthatatlanság e képek témája, tulajdonképpen függetlenül a képek lírai címeitõl.
 A transzparencia a fõtémája a nagy méretû (200 x 150 cm-es) Kidronnak (1997) is. A mediterrán hangulatú képen okkerek, barnák, sárgák és kékek széles és vékony ecsetvonásokban kavarognak, takarják egymást, átlátszanak, sejlenek, folytatódnak odébb, vagy meg-megszakadnak.
 Ez a transzparencia iránti kíváncsiság vezette Dévényit az 1998-as, paksi installációjához. A Természetes transzformáció öt, egymástól mintegy méterre elhelyezett 40 x 40 centiméteres üvegkockából áll. Az üvegkubusok felülete fekete festékkel, amorf kalligráfiával festett. A festetlen felületek átlátszóak maradtak, mögöttük a szemközti festés látható. A kockasort azonos szélességû fekete textilcsík kötötte össze úgy, hogy mindegyik kocka tetején átment, majd a földön folytatódott. Mindegyik kocka tetején egy-egy, eldõlt, meggyújtatlan gyertya hevert. Sötétség–világosság, átlátszóság–átláthatatlanság, kemény–lágy ellentétpárokra épülõ konstrukció eszközrendszere nagyon tudatos és minimalista, ugyanakkor drámai, a szó nem teátrális értelmében. Ebben az installációban önértékén túl az is érdekes, hogy Dévényi festészetében mindig nagy súllyal jelentkezik a szín, mint alapvetõ, meghatározó kifejezési eszköz. Itt errõl teljesen lemondott, csak a fekete és az átlátszó üveg puritán hatásaival dolgozott. Ez az installáció az élet, a megszületendõ és a meg nem szültendõ élet folyamatának allegóriáját rejti. A gyász és szomorúság, a bánat, amely minden megteremtett, ám életre nem kelõ lény iránt érezhetõ, sûrüsödik össze ebbe a mûbe.
 A legújabb képek mind nagyméretûek, és képzeletbeli tájképek. Elsõ pillantásra monumentális drámaiságukkal hatnak, miközben az apró részletekig alaposan kimunkáltak, úgy festenek, mintha egyetlen grandiózus lendülettel vászonra vitt "gesztusok" lennének. Atmoszférájuk igen érzéki, azt is mondhatnám, hogy túlfûtött tájak. Meleg színek, úgymint vörösök, okkerek, narancsok dominálnak, éles kontrasztot képezve a ködszerû, vízszerû sötét felületekkel. A 90-es évek elejének szálkás vonalformáit terjedelmesebb ecsetvonásokra, erõteljesebb folthatásokra cserélte. A háttér–elõtér kontrasztviszony, ami nagyon jellemzõ volt képszerkesztésére, oldottabbá vált, de kétségkívül most is jelen van.
 Van valami lenyûgözõ abban az elszántságban, ahogy Dévényi Mónika fest, most amikor már a festészet, az érzéki festõiség megint nincs oly annyira elõtérben, mint tíz-tizenöt esztendõvel ezelõtt, mégis a mûvész nem tehet mást, ha komolyan veszi magát, hitét és képességeit, mint teszi azt amit kell.
 

Fitz Péter


Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2003. január 4.