vissza                                                                                                                                                                     katalógus
Laura Anderson  Barbata
     mexikói szobrász, installáció


 
 

Fõvárosi Képtár / Kiscelli Múzeum
Templomtér
2003. június 25–augusztus 31.
rendező: Lorányi Judit


Mítikus utazás

Az ezredforduló mûvészetét a kulturális helyek és az alkotási folyamatok sokfélesége jellemzi. A világ különbözõ tájain megszületõ és bemutatásra kerülõ mûvek mûfaji-tematikai különbözõségei, illetve azonosságai fõként a nagy nemzetközi biennálékon, szakmai seregszemléken érzékelhetõk, ahol a bõség zavara elmélyülésre, valódi mûélvezetre alig hagy idõt. Pedig egy távoli ország addig ismeretlen mûvészét megismerni, munkáiban a különös mellett a közös, jó esetben egyetemes jegyeket felfedezni, idõre van szükség.
Laura Anderson Barbata munkáival sajnos sem Mexikóban, sem azokon a seregszemléken nem találkoztam, ahol a kortárs latin-amerikai mûvészetrõl és mûvészekrõl igyekeztem újabb információkat szerezni. Ez persze nem õt minõsíti, csupán saját korlátjaim be- és a mûvészeti események, színterek áthelyezõdésének felismerése. Amikor azonban megláttam a Káosz rendjében címû, 1998-as kiállításának katalógusát, illetve az utóbbi években készült munkák reprodukcióit, melyeken „átsüt” az a fajta érzékiség és érzékenység, mely a jó mûvek sajátja, egybõl tudtam, merre van hazája. A ’90-es évek közepétõl New Yorkban élõ, mexikói származású képzõmûvész objektjei, installációi és assemblage-ai különös tehetségrõl tanúskodnak. Munkássága méltán aratott nemzetközi sikert és elismerést, mivel egy olyan komplex vizuális nyelvet fejlesztett ki, mely artisztikus és szuggesztív módon próbálja a világ figyelmét felhívni pusztuló értékeinkre. Az ökológiai –szociológiai problémákra fogékony mûvész az elmúlt tíz évben több, a világtól elzárva élõ indián közösséggel – pl. a yanomamikkal, a ye’kuanákkal és a piaroákkal – is közvetlen kapcsolatba került. Eleinte tán a kíváncsiság hajtotta, esetleg saját gyökereit kutatta, ám a közösen végzett munka gyümölcseként olyan élményben lehetett része, melyet sok spirituális iskola megirigyelne. A hajdani misszionáriusok legjobb hagyományait folytatva pedig rátalált a kollektív tudatalattira. Az akkoriban fával dolgozó képzõmûvész 1992-ben a csónakkészítés fortélyait akarta megtanulni a venezuelai indián közösségben, de a yanomamik kérésére neki is meg kellett valamit tanítani cserébe. Laura ötlete, hogy a helyi alapanyagokból állítsanak elõ merített papírt, olyannyira bevált, hogy azóta már több közép-amerikai országban is tanítja a technikát, illetve egy komplex program keretében segíti a különbözõ közösségeket saját identitásuk kialakításában. A projekt sikerét bizonyítja, hogy az iskolai füzetek, tankönyvek mellett egy rendhagyó mûvészkönyv is született. A yanomami törzs által mindössze 50 példányban készített Shapono (Közösségi ház), mely hagyományaikat tárja a világ elé, 2000-ben elnyerte a Venezuelai Nemzeti Könyvcentrum Az év legszebb könyve díját. Példányait jelentõs könyvtárak vásárolták meg (pl.: a Princetoni Egyetem, a Parson’s New School of Design). Anderson Barbata azonban nemcsak írásbeliséget és írott történelmet teremtett, amikor Watuna címmel elkészítették a teremtéstörténetet, hanem elsõsorban képzõmûvészként állít emléket az eltûnõben lévõ indián nyelveknek, mítoszoknak és kultúráknak. Évtizedes tapasztalatait az azték romokon épült hajdani katolikus templom és kolostor együttesbõl kialakított kortárs mûvészeti központban, a Mexikóváros szívében található ExTeresában rendezett kiállításán összegezte. Tavaly õsszel itt vetítették elõször a Shaponót, az elsõ közösségi ház építését bemutató animációs filmjét. Anderson Barbata munkássága számos analógiát rejt magában. A hagyományos anyagok és a legkorszerûbb technikák ötvözésével, a mítosz és a technikai civilizáció összebékítésével készült alkotásait látva leszögezhetjük, hogy a mûvész saját faji, nemi identitását mintegy tükörként használja modern világunk ábrázolására.  A köznapi tárgyak, egyszerû formák és a kiállítótermekben szokatlan anyagok felhasználásával készült, erõsen érzéki objektjei és installációi szinte valamennyi érzékszervünket igénybe veszik. A természetet és az õsi kultúrát, valamint az ezeket veszélyeztetõ „civilizációt”, az õslakosokat súlytó tragikus külföldi kizsákmányolást merõben szokatlan eszközökkel, az indián nyelvek poétikus szóképeinek modern átirataival tárják elénk. A kiállításon a performermûvész mintha a New Ages tapasztalatokra építve kalauzolná a látogatót, aki a látás, hallás, szaglás és tapintás/érintés egymást erõsítõ hatása, no meg saját képzelete révén az északi Amazonas-vidéken érezheti magát. A templomtérbe lépõ „vándort” kiszabadítja a nagyvárosi lét megszokott környezetébõl, hogy a sötététben mezítláb végigsétálva a hatalmas fenyõszõnyegen, vagy a fiktív erdõben leheveredve a hangokra figyelve részese lehessen az indián közösség hétköznapi életének. A kolostorudvarra kilépõ látogató elé szokatlan látvány tárult: fenn a magasban egy törékeny függõhídon átkelõ, fej nélküli nõ viasz idolja. Az Önarckép (1996) mitikus fõhõseként magát idõrõl idõre újrafogalmazó Anderson Barbata installációja egyben emberi-mûvészi hitvallása: „Nem az irányít, amit látok vagy gondolok, mivel az elménk és a szemünk gyakran becsap bennünket, hanem amit legbelül érzek.” Szavaiból az indiánok sok ezer éves meggyõzõdése sugárzik, akik a gondolkodás központjának nem az agyat, hanem a szívet tartják.

Ember- és természetközpontú mûvészete a lét nagy kérdéseit feszegeti, ábrázolásaiban a különbözõ mítoszokból, rítusokból egyaránt merít. Saját szinkretikus hagyományaiban, mely az azték-maja, illetve a keresztény kultúra keveréke, nagy jelentõsége van annak az õsi, feminin princípiumnak, melyet jobb híján nevezzünk most Természetnek. Az indiánok számos formában testesítették meg és imádták, de a véres háborúk következtében a kegyetlen istenek képe mind jobban kiszorította a feminin erõket. Anyaföld, anyanyelv, mitikus múlt és saját történelem – ezek éppúgy alapvetõ emberi jogok, mint a szabadság. A sokmilliós metropoliszok lakójaként Anderson Barbata sajátos eszközeivel igyekszik megmenteni mindazt, ami egy „emberléptékûbb” világból fennmaradt. A latin-amerikai avantgárd mûvészek legjobbjaihoz hasonlóan szociális érzékenységét mindvégig megõrizve, saját mûvészi karrierjét idõnként kockára téve, üres formakísérletek helyett valami hatékonyabb, közérthetõbb kifejezésmódot keresett. A maga finom módján egy igaz ügyért szállt harcba. No, nem holmi amazonként, feminista élharcosként, hisz mi sem áll tõle távolabb, mint a demagógia vagy a reklám-ízû propaganda. Konceptualista alkotásaiban azonban szívesen használ meghökkentõ effekteket. Kedveli a felcserélés és a felhalmozás motívumát: víz helyett virágszirmok, fog helyett gyöngyök, szavak helyett gyöngyfüzér, koponyák helyett pedig kukoricacsövek, de sic! a kukoricaszemek helyén 5000 emberi fog sorakozik.  Egyszerre poétikus és drámai erejû installációi, melyeket természetes anyagokból (mint pl. fa, viasz, különbözõ növények, virágok stb.) és talált tárgyakból készít – lsd. A Popul Vuh varázslóinak könyve (1995), illetve a Kivonat, vagy a Náhuatl nyelv elsajátításának egyszerû módja (1996) –, újabban pedig a legkorszerûbb technika (DVD kivetítõk stb.) felhasználásával készült munkái, mint pl. a Vigasz (2001), egyetemes értéket képviselnek. 
Laura Anderson Barbata elõdeit az ismert konceptmûvészek mellett a kiváló képességû, bár nálunk jobbára ismeretlen mexikói, kubai képzõmûvészek közt kell keresnünk. Honfitársai közül az USÁban és Nyugat-Európában évtizedek óta oly népszerû Frida Kahlo neve ugyan pont most kerül be a hazai köztudatba, de mûvei legfeljebb reprodukcióként jutottak el hozzánk. Francisco Toledo vagy Marta Palau munkássága pedig – budapesti „felvillanásuk” ellenére – Magyarországon épp oly ismeretlen, mint a kubai Ana Mendieta land artos vagy José Bedia afrokubai rítusokat felhasználó installációi. Bukta Imre, Samu Géza, Szirtes János vagy a nyilvánosságtól jó ideje visszavonult Romvári János munkásságát viszont Laura nem ismeri. E nagy nemzetközi nomadizmusban esetleg találkozhatott valahol a New Yorkban élõ Drozdik Orsolya vagy a fiatalabb generációt képviselõ Imre Mariann installációival, de nincs értelme a mûfaj jelentõs alkotóit mind felsorolni, hisz valószínûleg csak a gyökereik közösek, az utak szerteágaznak. Minden esetre tény, hogy Anderson Barbata tehetséges és szerencsés is, hisz a ’90-es évektõl, melyet az installáció virágkorának is tarthatnánk, a világ vezetõ kritikusai kísérik figyelemmel munkáit, melyekrõl számos publikáció (cikkek, tanulmányok, komoly szakmai elemzések, televíziós mûsor) készült. A Latin Amerika mûvészete a XX. században címû, nagyszabású, összefoglaló tanulmánykötet bevezetõjében Edward J. Sullivan is a legjelentõsebb mûvészek közt említi, akinek az ökológiai válsághoz való kritikai hozzáállása, illetve az eltûnõben lévõ mítoszok és legendák megmentéséért végzett céltudatos tevékenysége újszerû munkákkal gazdagította a kortárs mûvészetet. Munkásságát már számos díjjal, kitüntetéssel jutalmazták – Mexikó határain túl is. Az Egyesült Államoktól Venezueláig egyaránt elismerik, mûveit jelentõs múzeumok, közgyûjtemények õrzik a New York-i The Metropolitan Museum of Arttól a mexikóvárosi Museo de Arte Modernóig. 1986 óta közel 30 önálló tárlata volt, s számos rangos csoportos kiállításon is részt vett Amerika és Európa több országában. Ausztria, Belgium, Hollandia és Spanyolország után most Magyarországon is bemutatkozik. Bár átfogó modern vagy kortárs mexikói képzõmûvészeti kiállítás mindez ideig nem érkezett hozzánk, a budapesti Mexikói Nagykövetség kultúraszervezõ tevékenységének hála most nem több évtizedes késéssel, hanem épp idõben ismerkedhetünk meg egy jelentõs mûvésszel.
Laura Anderson Barbata 1958-ban született Mexikóvárosban. Autodidakta mûvészként Rio de Janeiróban folytatott grafikai és szobrászati tanulmányokat, illetve több grafikai mûhelyben tanult és dolgozott Mexikóban. Az egyetemen építészetet, majd szociológiát tanult. A ’90-es évek elejétõl több ízben járt Venezuelában és Ecuadorban, ahol az aktuális project részeként bennszülött indián nõknek tanította a merített papír készítésének technikáját. A modern média által felmagasztalt, mind erõszakosabb és primitívebb „emberi intelligencia” diadala helyett azonban Anderson Barbata inkább a „humanizáló intelligenciát” részesíti elõnyben – mely napjainkban igencsak idõszerû probléma. Objektjeit, installációit fõként az Amazonas-vidék õserdeiben szerzett benyomásai, tapasztalatai ihletik. A különbözõ indián közösségekkel folytatott több éves munka révén nemcsak „megtalálta a helyét az élet rendjében”, de egy félévezredes adósságot is törlesztett; vagyis sikeresen megvalósította a két kultúra, az indián és a kreol világ talákozását. Míg Európa a hajdani gyarmatosító pozíciójából ítél, mind több kutató és mûvész keresi a lehetõséget, hogy más, korszerûbb kontextusból közelítsen azokhoz a törzsekhez, közösségekhez, akik elzártságuknak köszönhetõen máig megõrizték tradícióikat, jó esetben nyelvüket és kultúrájukat. A hajdani ferences szerzetesekhez hasonlóan, akik a térítés mellett fontos értékmentõ munkát is végeztek, Anderson Barbata is elkötelezett híve lett az esõerdõk, fõleg a venezuelai Amazonas-vidék kisebb indián közösségeinek. Tanítvány és tanító, aki távoli kultúrák közt közvetít. 
Terra incognita – Ismeretlen föld címû kiállításának anyaga, illetve az utóbbi hét év munkáiból válogatott mûvek a Kiscelli Múzeum Templomterében nemcsak egy távoli kultúrát és több aktuális problémát hoznak otthonos közelségbe, de szinte kínálják az alkalmat egy 1992-ben megkezdett párbeszéd folytatására. Akkor a kortárs ibér-amerikai, illetve hazai „installációs” mûvészek közül a magyarok bizonyultak jobbnak, ennek persze anyagi-szervezési okai is voltak. Azóta a mûfaj sokat változott, de a hazai és a régióban élõ képzõmûvészek között is sokan vannak, Bukta Imrétõl Németh Ágnesig, illetve a fiatalabb generációig, akik az õsi gyökereket kutatják, s bár saját egyéni útjukat járják, mégis segítenek, hogy megszabaduljunk civilizált egónktól, és kulturális kényszereink nehéz terheitõl. Laura Anderson Barbata kiállítása szintén egy lehetséges gyógyír a civilizációs ártalmakra.

Sárosdy Judit
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2003. június 13.