vissza
BAK IMRE
ÚJ KÉPEK

Fõvárosi Képtár / Kiscelli Múzeum
Templomtér
1994. május 27–július 1. 


FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ:
SÍK, TÉR, SEMMI, VALAMI, TEMPLOM, KOPORSÓ
Bak Imre legújabb festményeirõl

Bak Imre festményei láttán az elsõ szó, ami mindig is eszembe jutott, a KONCENTRACIÓ volt. Erre gondoltam már az 1987-es átfogó kiállításán, amit a Mûcsarnokban rendeztek, majd késõbb 1989-ben a Fészek galériában nyílt tárlatán, az 1988-92 között festett képeit tartalmazó katalógusát lapozva, vagy az 1993-as Bartók 32 Galériában tartott bemutatóján. S most, legújabb festményeit nézve megint ez merül fel bennem:
a KONCENTRÁCIÓ gondolata, amely számomra elsõsorban nem festõi (de nem is írói vagy valamilyen egyéb mûvészi) alapállást jelent, hanem SZELLEMI KÉSZENLÉTET. Nem a mûvészi alkotófolyamat végeredménye, hanem mindenfajta teremtõ tevékenység elõfeltétele. Ezért alapvetõen KISUGÁRZÓ, mégha a szó eredendõen BEFELÉ irányuló mozgást jelent is. A kettõ azonban nem zárja ki egymást. A CENTRUM végülis olyan virtuális középpont, amely önmagában láthatatlan, és kizárólag hatása nyomán lehet visszakövetkeztetni rá. Paradox módon örökös változékonysága és megragadhatatlansága teszi képessé arra, hogy ne zökkenjen ki önmagából. A koncentráció: mozdíthatatlan szilárdság, amely mégis vibráló, eleven, teremtõ tud lenni. Az EGYSÉG feltétele, a sok egyesítõje, a szétszóródás megakadályozója. 
Bak Imre mûveibõl ez az egyesítõ erõ sugárzik. Motívumai nyomán gondolatban egyszerre több irányba is elindulhat a nézõ, sõt néha úgy tetszik, ezek az irányok ellentétesek. És mégis, az utak végül összefutnak, egy gazdag egység élményét kínálva. Bármilyen CSOPORTOS kiállításra lépjünk is be, Bak Imre mûvei messzirõl felismerhetõek – ami azt jelenti, hogy rendelkeznek olyan CENTRUMMAL, amely mindegyik képben jelen van, de amely mégsem redukálható a képek egyetlen elemére sem. Ha viszont egy EGYÉNI kiállítására látogatunk el, akkor a lehetõ legnagyobb szellemi erõfeszítésre van szükség ahhoz, hogy megfejtsük annak az elrendezõ erõnek a titkát, amely olyan jellegzetessé, összetéveszthetetlenné teszi
festményeit, és amelynek hatására az EGYSÉGES stílus nagyonis sokrétûnek tud hatni. Számomra ez a koncentráció jele, Bak Imre festményei attól AZONOSAK önmagukkal, hogy ennek az azonosságnak a megteremtését minden egyes vászon esetében FELADATTÁ
is teszik – vagyis úgy talál rá saját stílusára (olymódon „gyakorolja" azt), hogy egyfolytában keresi is. A rátalás és a keresés idõben nem válik szét; a folytonos töprengés (azaz: szellemi készenlét) során a kettõ egybekapcsolódik, s az elkészült mû a megtalált válaszok
és az örökösen felbukkanó kérdõjelek együttes, paradox élményével ajándékozza meg a nézõt. Ezzel tudom megmagyarázni azt a különös feszültséget, hogy Bak Imre festményeinek világa egyfelõl „mozdíthatatlannak" látszik (kifejezetten archaikus benyomást kelt, sokszor a legõsibb kõszobrok hangulatát idézve), másfelõl mégis tele van alig észrevehetõ rezdüléssel, finom, igen óvatosan fenntartott egyensúllyal, belsõ játékkal. Érzékenyebbnél érzékenyebb elemek rakódnak egymásra, s képeibõl ráadásul még a humor sem hiányzik – amit pedig az archaikus komorság elvben kizárna.

***

 Az egymásnak ellentmondani látszó minõség EGYSÉGE jellemzi Bak Imre legújabb sorozatát. Az úgynevezett hard-edge stílus elemei továbbra is meghatározóak, de legalább ennyire uralkodóak egy ezzel szembeszegülõ stílus motívumai is. Természetesen a régebbi tiszta hard-edge festészete maga sem volt feszültsegektól mentes. A geometriailag meghatározott struktúrák RACIONALIZMUSA végülis soha nem indokolta az éppen megfestett alakzatok egyedi formáját vagy arányát. Ez utóbbi az önkénynek s az ízlésnek, vagyis a racionálisan megalapozhatatlan minõségeknek volt kiszolgáltatva – s akkor még nem szóltunk a méretrõl, a színekrõl, azok harmóniájáról és kontrasztjáról, vágy akár a színek mogül elõtûnõ vászon érzéki felületérõl. Igaz, mindez a racionális szerkezetnek volt alárendelve, de irracionális érzékisége révén azt folytonosan alá is aknázta, A 80-as években azután ez az addig inkább csak lappangó feszültség tematikusan is megjelent Bak Imre festményein. Festményeinek ekkori érzékenységét – az akkoriban divatossá vált „új érzékenység" kifejezést elkerülendõ – nem ÚJNAK, hanem inkább TEMATIKUSNAK nevezném (hiszen az ÉRZÉKENYSÉG, amely MINDENFAJTA mûvészetnek elõfeltétele, beleértve a conceptet is, még a legszemélytelenebbnek tetszõ képekben is ott rejlik). A KIBONTOTT és tematizált érzékenység pedig, mint ezt Bak Imre 80-as évek második felében festett képei bizonyítják, új lehetõségeket kínált. Nemcsak mûvészetének motívumvilága gazdagodott (amennyiben a racionális szigort nyíltan enyhítette irracionális elemekkel), hanem új szellemi távlatok is feltárultak.
Legújabb festményei e nyitásról tanúskodnak. Persze csakis akkor lehet valamit megnyitni, ha a mûvész maga is megnyílik – a jelen esetben saját mûvészete addig nem feltétlenül tudatosított lehetõségei elõtt. A racionális szerkezet és az irracionális motívumvilág feszültsége ezekben a képekben a korábbiakhoz képest fölerõsödött, olyannyira, hogy bár festményekrõl van szó, ezt az erõt nem annyira mûvészinek, mint inkább EGZISZTENCIÁLISNAK tartom. Ami feltûnõ: egyik sem élvez elsõbbséget a másik rovására. Nem állíthatjuk azt, hogy az úgynevezett érzékeny elemek a racionális szerkezet kizárólagossága ELLENÉRE jelennek meg, és azt sem, hogy a festõ MEGENGEDTE, hogy nyíltan elõlépjenek (mivel, mondjuk, kíváncsi volt rá, miként „reagál" rájuk a szigorú struktúra). Ezzel még mindig a racionális látásmódot fogadnank el olyan mercenek, amelyíiez mindennek igazodnia kellene. Hadd tegyem hozzá: ennek fordítottja sem következett be. A korszellemnek ellentállva Bak Imre nem áldozta fel festészete eddig elért eredményeit a „tiszta érzékenység" oltárán (ez esetben természetesen nem a malevicsi tiszta érzékenységrõl van szó, hanem a „heves festészet" stílusáról). Ehelyett a mindenütt határokat kijelölõ geometrikus, hard-edge stílusnak (a kötöttségnek), és a minden mércét nélkülözõ határokat nem ismerõ egzisztenciális látásmódnak (a kötetlenségnek) az egyesítését hajtotta végre. A mindenfajta racionalizmus mélyén ott rejlõ irracionális elõfeltételeket napvilágra bocsátotta, méghozzá nem „megengedõ" módban, hanem ugyanazzal a természetességgel, amellyel például a korlátokat nem ismerõ álmok is illeszkednek a nappalok korlátokkal körülvett világához.
***
 A korlátlanságról kizárólag a korlátok ismeretében szerezhetünk tapasztalatot. S ez ismét fölveti a KONCENTRÁCIÓ kérdését, a szellemnek azt az egyszerre közelítõ és távolító mozgását, ami Bak Imre képeinek meghatározó sajátossága. A hard-edge korszakot idézõ geometrikus szerkezet a legújabb festményein úgy érvényesül, hogy önmagát mintegy fel is számolja (vagy legalábbis idézõjelbe teszi) – anélkül, hogy ettõl megszûnne létezni és hatni. Azaz: a szerkezet „kifordul" önmagából, hogy – egy Möbius-szalag analógiájára – saját szerkezetiségét tárja a nézõ elé. A képhez, írja Wittgenstein, az a leképezési viszony is hozzátartozik, amely azt képpé teszi (LOGIKAI-FILOZÓFIAIÉRTEEEZÉS. 2.1513.), majd hozzáteszi: „A kép minden olyan valóságot leképezhet, amelynek formájával rendelkezik." (2.171) Ám ezt azonnal egy megszorítással egészíti ki: „Leképezési formáját azonban a kép nem képezheti le ... a kép nem helyezheti magát saját ábrázolási formáján kívülre." (2.172, 2.174) Bak Imre mintha éppen e paradoxonnak a jegyében festené képeit: a racionális szerkezet nála olyan „leképezési forma", amely igyszersmind tematizálja is önmagát, s ezzel önnön racionalizálhatatlan elõfeltételeit is szem elé tárja. Az eredmény egy folyamatosan ÖNREFLEKTALÓ KÉPI UNIVERZUM, amely a nézõt állandóan kiveti abból a pozícióból, amelyre a képeket nézve egy-egy pillanatban éppen szert tett .S ami feltûnõ: a festményen statikus, merev szerkezete ez esetben nem elfojtja, hanem ellenkezõleg: inspirálja és kibontja azt a kreativitást, amely a mindenkon befogadásnak nélkülözhetetlen feltétele.
Érdemes alaposabban megfigyelni például annak a szabályos alakzatnak az „életét", amely kivétel lélkül mindegyik festményen feltûnik. Az „alakzat" szó persze túlzottan elvont; de amit látunk, azt nehéz egyértelmûbb és konkrétabb elnevezéssel illetni. Nevezhetjük téglalapnak, amelynek két hosszanti végéhez igy-egy háromszög illeszkedik; de éppígy nevezhetjük gúlában kicsúcsosodó hasábnak is. Vagyis éppúgy ekinthetjük két-, mint háromdimenziós alakzatnak. Ennek negfelelõen természetesen a képen belüli funkciója is eltérõen ítélhetõ meg. Ha síkidomként nézzük, akkor hol felezõvonalra ismerhetünk benne, hol paszpartúra, hol négyzethálóra, hol pedig egy minden „praktikus" célt nélkulozõ formára, amely mintegy „belóg" a festménybe. Ha viszont plasztikus, háromdimenziós képzõdménynek tekintjük. akkor perspektivikussá alakítja a látványt s TERET varázsol a síkba. Ráadásul ugyanazon a festményen belül többször is elõfordul, lehetõséget kínálva, hogy a tér és a sík viszonya végképp megfejthetetlen legyen. A sík térré mélyül, cserébe viszont a tér elveszíti mélységét. Nem egyszerû optikai varázsjátékról van szó (mint nondjuk Escher képei esetében, amelyek valóban csak erre redukálódnak, s ezért a legtöbb, amit elmondhatunk róluk, az, hogy érdekesek). A LÁTVÁNYNAK ez a különös, ,csúszkálása" ezesetben a SZELLEMI erõfeszítésnek a jele: a gondolatoknak is folyamatosan „ki kell siklaniuk" ahhoz, hogy végül révbe érhessenek – oda, ahol a gondolatok elalszanak s valami egyébnek adják át helyüket. Ezek a hol plasztikus, hol pedig síkbeli alakzatok ide-oda villódznak, nem lehet õket tetten érni, s bár LÁTJUK õket, mégis az a rendeltetésük, hogy a NEM-LÁTHATÓT idézzék meg: azt, ami se síkbelinek, se térbelinek nem nevezhetõ. Talán felesleges is mondani, hogy minden szellemi koncentrációnak szintén ez a végsõ, sokszor talán nem is sejtett célja. Bak Imre képei ennyiben egy elemi, õsi, soha nem szûnõ emberi vágyat elégítenek ki. 
Maradjunk továbbra is ezeknél az alakzatoknál. Ha síkbeli formáknak tekintjük õket, akkor azt kell mondanunk, hogy a képEN vannak; ha térbeli idomokat látunk bennük, akkor viszont a képBEN helyezkednek el. Az elsõ esetben a mélység nélküli FELSZÍNT jelenítik meg: azt, ami, a ponthoz hasonlóan, szigorúan értelmezve kizárólag elvben létezhet. (Az, hogy a képek nmcsenek bekeretezve, hanem „szélük" van vagyis vastagsaguk – csak fokozza a felszín VIRTUÁLIS jellegét.) A második esetben viszont a felszínt meghazudtoló mélységet „testesítik meg". Nem valamilyen tárgyhoz kapcsolódnak hanem eleve önmagukból teremtenek teret, valamelyest emlékeztetve a MINIMALART szobraira, amelyek szintén a tér ÖNTEREMTÉSÉT példázzák: tárgymentes, mégis plasztikus lyukak. Bak Imre képein – az utóbbi esetben – a tér megszületésének is tanúi lehetünk, amely valamiképpen úgy megy végbe, ahogyan azt az oxfordi asztrofizikus, P.W. Atkins feltételezi: kezdetben voltak a nemlétezõ pontok, majd az idõ létet kölcsönzött nekik, hogy ezt követõen viszont a létezõ pontok teremtsék meg az idõt, aminek eredményeként azután megszületett a tér. A SÍK és a TÉR viszonyának az eldönthetetlensége e festmények esetében magára a keletkezésre és a teremtésre irányítja a nézõ gondolatát: a SEMMI és a VALAMI viszonyára, Térbeli testként szemlélve ezeket az alakzatokat éppúgy ráismerhetünk bennük egy TEMPLOMRA, mint egy KOPORSÓRA. És természetesen egy kultikus OSZLOPRA, amely hegyes végével egy FALLOSZRA is emlékeztet. Ezt a falloszt pedig minden képen osztódásra váró egysejtûek veszik körül, amelyek ugyanakkor megtermékenyulésre (behatolásra) váró nõi nemiszervek is. A hol fehér, hol fekete, hol lángszínû hasíték maga is kettõs aspektussal rendelkezik:
ha papírból kivágott síkidomnak tekintjük (hommage á Hans Arp?), akkor a PLASZTIKUS falloszra vár a feladat, hogy a síkot térré termékenyítse; ha viszont hasítéknak, térbe vágott lyuknak látjuk õket, akkor neki kell a SÍKBELI téglalapokat magába szippantania.

***

Az eldönthetetlenség ez esetben nem eredményez tanácstalanságot. A képek elsõ pillantásra zárt, mozdíthatatlan benyomást keltenek, de ha belépünk a világukba, akkor kiderül, hogy monumentális, egyiptominak tetszõ mozdulatlanságukat egy nem-emberi léptékû létezésnek köszönhetik. Bak Imre festményeinek különös, kaleidoszkópszerûen mûködõ szerkezetei a dimenziók átjárhatóságát sugallják. A világban mozogva az ember önkéntelenül is örökös választási kényszernek szolgáltatja ki magát. Vagy-vagy. Állandóan egyertelmûségekre törekszik, s ennek érdekében rendszerint valamilyen részletbe kapaszkodik bele. A RÉSZT pedig hajlamos összetéveszteni az EGÉSSZEL. S ha úgy fordul a sorsa, akkor könnyedén pártol át egy másik Részhez – de erre is az Egész rovására mond igent. Bak Imre festményei egy egészen másfajta szellemi alapállásról árulkodnak. Vagy-vagy helyett sem-sem. Célja azonban nem a tagadás és az elutasítás, hanem az Egészre való odafigyelés. A dimenziók nem képeznek határt, mert az Egészhez képest mindig részlegesek – miként a koporsó sem zárja ki a templomot, ha a Lét teljességén van a hangsúly. A festményeken látható organikus és geometrikus minták keveredése ugyancsak arra utal, hogy a létezésnek van egy olyan szintje, ahol a Van teremt közósséget a látszólag összeegyeztethetetlen elemek között, S ekkor talán nem is kell MINDENÁRON megfejteni õket. Éppúgy tekinthetjük õket archaikus motívumoknak, mint folklorisztikus elemeknek, racionális struktúráknak, mint spirituális hálónak. „Az õskori látás ismertetõjelei között a legfontosabb az, hogy a látás számára az érzéki világ nem volt határ – írja Hamvas Béla, majd így folytatja: – A testek, a tárgyak,
a dolgok az emberi látás sugarait nem verték vissza, hanem beeresztették; ezzel párhuzamosan természetesen az emberi látás sem volt merõ érzéki szem-látás. Az anyagi természet nem az egymástól élesen elválasztott dolgok sora volt; de fõként nem az egymástól elhatárolt dolgok alakjainak sora."
Fontosnak tartom, hogy e gondolatok Hamvasnak éppen a SCIENTIA SACRA címû könyvében olvashatóak, s ráadásul annak is AZ ÕSKÉP címû alfejezetében. Számomra Bak Imre festészetének gyökereire világít rá e gondolatmenet: s ezt legalább olyan jellemzõnek érzem mûvészetére, mmt a 20, századi konstruktivizmus, a szürrealizmus vagy éppen az Európai Iskola irányából érkezõ festõi impulzusokat. Festményei természetesen nem tematikusan idézik fel az õshagyományt, hanem annak szellemét tartják ébren. Ennek legnyilvánvalóbb ismérve pedig az a szemléletmód, amely lehetõséget nyújt rá, hogy a dolgok EGYSZERRE legyenek AZONOSAK önmagukkal, s közben TÚL is MUTASSANAK onmagukon. A 20. századi magyar kultúra történetében ez a szellem mindigis kizárólag defenzívában tudott megnyilvánulni. Eleve sarokba próbálta szorítani az az uralkodó látásmód, amely mindig EGYÉRTELMÛSÉGEKRE törekedett, s ilymódon éppen a dolgokat a mélyben összekapcsoló EGYSÉGRÖL feledkezett meg. E látásmód számára például az õsi (és keleti) folklór éppúgy összeegyeztethetetlen a modern (és nyugati) konstruktivizmussal, mint mondjuk a szexuális utalásrendszer az absztrakt Istenkereséssel, vagy éppen az érzéki, reflektálatlan, „ösztönösnek" látszó festészet a folytonos töprengéssel, reflektálással. Akik mégis ezzel próbálkoztak, óhatatlanul elszigetelõdtek – amit a század magyar kultúrájának egyik izgalmas, s nem véletlenül rövidéletû vállalkozásának, egy három kötetet megért antológiának a címe is jelez: SZIGET (1935–1939). S aligha véletlen, hogy szerzõi között Kerényi Károly, Dobrovits Aladár vagy Németh László mellett ott találjuk Hamvas Bélát is, vagy éppen a költõ Gulyás Pált, akinek egy (másutt megjelent) tanulmánya CÍMÉVEL is pontosan kifejezi e szellemi mûhely célját: KELETEN  ÁT  NYUGAT FELÉ.
 Mondhatjuk persze így is: az õsin át a modern felé Ami Bak Imre képeihez visszafordulva, azt is jelenti, hogy a modernben felfedezi az archaikust, a kötetlenben a kötöttséget. Ha e kettõ kizárná egymást, akkor az õsi iránti puszta (és torz) nosztalgia lenne az eredmény, amire a magyar mûvészetben akad is példa. Bak Imre képei attól elevenek, hogy alkotójuk MAI tudásunkat és látásmódunkat nem tagadja meg, noha azt nem is tekinti kizárólagosnak. Az a szellem élteti ezeket a képeket, amely önmagából kilépve talál rá önmagára, s bár KIFELÉ sugároz, mégis mindent egy belsõ centrum felé vonz – ahhoz hasonlóan, ahogyan festményei is több vászonból állnak össze egy alkotássá, s miközben az egyes részek szerkezetei úgy viszonyulnak egymáshoz, mint két mágnesdarab hasonló töltésû pólusa (vagyis taszítják egymást s feszültséget teremtenek), összességükben mégis EGY egészet képeznek. S ez nem egyszerûen a technikának, a kézmûvességnek vagy a mûvészi invenciónak a kizárólagos kérdése, hanem sokkal inkább a szellem dinamikájáé. S ezzel visszajutottunk a khndulóponthoz, a KONCENTRÁCIÓ kérdéséhez, amely
– virtuális középpontként – egy belsõ kiállítás darabjaiként rendezi el ezeket a festményeket.
 
 

vissza


Copyright © BTM    Utolsó módosítás: 2003. február 19.